Home Civil Construction Fire Fighting Systems Phase 2 Renovation Project – Mondelez Kinh Đô Việt Nam

Fire Fighting Systems Phase 2 Renovation Project – Mondelez Kinh Đô Việt Nam

23/03/2024 | 454 views

Phạm vi công việc

Thi công hệ thống PCCC

Chủ đầu tư

CÔNG TY CỔ PHẦN MONDELEZ KINH ĐÔ VIỆT NAM

Thời gian thực hiện

2021 - 2023

Powered by Froala Editor

Copyright © 2018 DAI BAO AN LIMITED COMPANY
Design by DaiBaoAn.com